Sharpiegate and Yom Kippur

Rabbi Barr looks at Sharpiegate through the lens of Yom Kippur.