Rosh Hashanah and the NFL

Rabbi Barr talks about the NFL opening day falling on Rosh Hashanah.